foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy!
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Prometeusz" serdecznie zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 7.40 - 14.40 ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm telefon/fax: (82) 564-55-40 warsztat.chelm@gmail.comWięcej

Menu

Statystyki

0368093
dzisiajdzisiaj116
wczorajwczoraj312
w tym tygodniuw tym tygodniu1864
w tym miesiącuw tym miesiącu116
wszystkiewszystkie368093

Galeria prac uczestników

Dołącz do nas!

Jeśli chcesz zostać naszym uczestnikiem, pobierz podanie, wypełnij, dołącz orzeczenie o niepełnosprawności i dostarcz do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Połanieckiej 10 (od strony boiska SP nr 8)

 

Przerwa wakacyjna 2021
12 lipca - 11 sierpnia

 Ostatni dzień terapii - 9 lipca.
Pierwszy dzień po przerwie wakacyjnej - 12 sierpnia.

Ważne komunikaty

Zasady udziału w zajęciach podczas pandemii

Informujemy, że zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej zostają wznowione od 26 kwietnia 2021r. Przed wyjściem do placówki rodzice/opiekunowie obowiazani są do pomiaru temperatury.   W zakresie organizacji pracy w warsztacie...

×

Ostrzeżenie

EU e-Privacy Directive

Ta strona używa plików cookie do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się, że możemy umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Zobacz Politykę Prywatności witryny wtz

Zobacz Dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Zobacz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679

Odrzuciłeś cookie. Możesz tę decyzję zmienić.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych
Prometeusz” w Chełmie

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa organizację Warsztatu Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. „Prometeusz” w Chełmie oraz zakres jego działania. 

2. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie „Warsztat”, „WTZ”, należy przez to rozumieć Warsztat Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. „Prometeusz” w Chełmie.

3. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie „Kierownik”, należy przez to rozumieć Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. „Prometeusz” w Chełmie.

4. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie „Rada Programowa”, należy przez to rozumieć Radę Programową Warsztatu Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. „Prometeusz” w Chełmie.

5. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie „IPRiT”, należy przez to rozumieć Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii uczestnika wtz.

6. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie „Ustawa o rehabilitacji”, należy przez to rozumieć Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami/.

7. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie „Rozporządzenie w sprawie wtz”, należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie Warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku/.

§ 2

1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną finansowo jednostką organizacyjną Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” powołaną do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku /Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie Warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. Nr 63, poz. 587 z dnia 15 kwietnia 2004 roku/.

2. Siedziba Warsztatu mieści się w Chełmie przy ul. Połanieckiej 10.

3. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie przez 11 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie siedziby Warsztatu i poza nim.

4. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Uczestnicy i kandydaci

§ 3

1. Warsztat przeznaczony jest dla 30 uczestników, z możliwością zwiększenia tej liczby.

2. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, które posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.

3. Zasady przyjęcia uczestników do Warsztatu:

a) zgłoszenia kandydatów przyjmuje Zarząd Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz”. Podania o przyjęcie do WTZ należy składać w siedzibie Warsztatu;

b) Zarząd kwalifikuje kandydata do uczestnictwa w Warsztacie zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o rehabilitacji;

c) kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:

- podanie o przyjęcie do uczestnictwa w warsztacie,

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- posiadaną opinie psychologiczną i dokumentację medyczną,

- posiadane ostatnie świadectwo szkolne.

d) kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatu wszelkich informacji mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny decydującej o przyjęciu kandydata do placówki;

e) kandydat może w ramach stażu kandydackiego wziąć udział w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Warsztat, w celu zapoznania się z uczestnikami, kadrą i specyfikacją pracy;

f) okres stażu kandydackiego przyszłego uczestnika ustala Rada Programowa Warsztatu;

g) kandydat na uczestnika nie korzysta ze środków PFRON przeznaczonych do terapii;

h) pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatu mają kandydaci, którzy rokują szansę na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych;

i) do Warsztatu nie może być przyjęta osoba, której placówka nie jest w stanie zapewnić właściwych dla jej dysfunkcji warunków opieki, rehabilitacji i terapii;

j) do Warsztatu nie może być przyjęta osoba ubezwłasnowolniona;

k) przyjęcia na listę uczestników WTZ dokonuje Rada Programowa Warsztatu;

l) informacja o decyzji Rady Programowej odnośnie przyjęcia jest przekazana w formie pisemnej;

m) informacja Rady Programowej o odmowie przyjęcia przekazywana jest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 

§ 4

1. Rehabilitacja uczestników prowadzona jest w grupach terapeutycznych. Na jedną osobę pracującą bezpośrednio z uczestnikami nie może przypadać więcej niż pięciu uczestników Warsztatu. Liczebność grup terapeutycznych oraz pracujących w grupie terapeutów ustala się w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestników.

2. Zajęcia w Warsztacie są prowadzone zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii opracowanym corocznie dla każdego uczestnika przez Radę Programową. W trakcie realizacji tego programu może być on modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego aktualna sytuacja prowadzonego procesu rehabilitacyjnego.

3. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w pracowniach:

a) gospodarstwa domowego;

b) poligraficznej;

c) krawieckiej;

d) stolarskiej;

e) plastycznej;

f) muzyczno - teatralnej.

4. W Warsztacie prowadzona jest rehabilitacja ruchowa.

5. W Warsztacie odbywają się zajęcia z psychologiem.

6. W Warsztacie mogą być prowadzone inne formy zajęć dodatkowych, tworzone stosownie do potrzeb uczestników i realizowane na terenie placówki i poza nią.

7. W Warsztacie działa Samorząd Uczestników na podstawie Regulaminu Samorządu Uczestników WTZ. Regulamin Samorządu opracowuje Rada Programowa Warsztatu, zatwierdza Kierownik.

8. W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy, co najmniej półgodzinne, w tym jedna na spożycie posiłków. W przypadkach, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia uczestników Warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.

Prawa uczestnika

§ 5

1. Uczestnik Warsztatu ma prawo do:

a) podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji;

b) pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w warsztacie;

c) udziału w pracach związanych z opracowaniem IPRiT;

d) pomocy kadry Warsztatu w realizacji IPRiT;

e) korzystania z niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej ułatwiającej wykonywanie czynności w warsztacie (stanowiącego wyposażenie WTZ);

f) przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności;

g) uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz innych formach zajęć dodatkowych;

 

Obowiązki uczestnika Warsztatu

§ 6

1. Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji IPRiT;

b) przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku;

c) stosować się do poleceń pracowników Warsztatu;

d) dbać o mienie Warsztatu i cudzą własność;

e) przestrzegać zasad współżycia społecznego;

f) przestrzegać obowiązujących w Warsztacie przepisów i ustaleń;

g) uczestniczyć systematycznie w zajęciach WTZ;

h) usprawiedliwić każdą nieobecność w placówce;

i) potwierdzić podpisem obecność na liście w pracowni.

2. Obecność uczestnika nie posiadającego umiejętności pisania potwierdza instruktor odpowiedzialny za realizację IPRiT tego uczestnika.

 

Zmiany w Reulaminie w związku z działalnością w warunkach pandemii COVID-19 (Aneks nr 1/2020 Regulaminu Organizacyjnego WTZ)

3. Uczestnik jest zobowiązany:

  1. Przed przybyciem na zajęcia sprawdzić temperaturę ciała.
  2. Poinformować z wyprzedzeniem o uczestnictwie w zajęciach.
  3. Przebywania podczas terapii tylko w swojej pracowni.
  4. Do ograniczenia bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikami i pracownikami do niezbędnego minimum.
  5. Zachowania podczas komunikowania się odległości od 2 metrów.
  6. Zabezpieczenia dróg oddechowych na terenie placówki za pomocą maski, przyłbicy itp.
  7. Przestrzegania wszelkich zaleceń wydawanych przez pracowników Warsztatu podczas zajęć oraz podczas dowozu.
  8. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, kaszlu, trudności w oddychaniu uczestnik zobowiązany jest nie stawiać się do placówki i zasięgnąć pomocy medycznej.

4. W przypadku nieprzestrzegania ograniczeń:

  1. uczestnik może być usunięty z placówki na koszt własny lub rodziców/opiekunów.
  2. o zagrożeniu spowodowanym przez uczestnika zostaną poinformowane odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne

Nieobecności uczestnika na zajęciach Warsztatu

§ 7

1. Nieobecność uczestnika na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez lekarza, a w wyjątkowych przypadkach losowych w formie pisemnej przez uczestnika, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Nieobecność nieusprawiedliwiona nie może przekraczać 20 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego.

3. Nieobecność usprawiedliwiona przez uczestnika lub jego opiekuna nie może być dłuższa niż 20 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego.

4. Nieobecność usprawiedliwiona przez lekarza nie może być dłuższa niż 40 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego.

5. Instruktor terapii w którego grupie znajduje się uczestnik usprawiedliwia jego nieobecność na podstawie dostarczonych zaświadczeń lekarskich lub pisemnych usprawiedliwień.

6. W przypadku wątpliwości instruktora prowadzącego co do możliwości usprawiedliwienia lub nieusprawiedliwienia nieobecności uczestnika na podstawie przedstawionych zaświadczeń, o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności decyduje Rada Programowa.

7. W przypadku przekroczenia terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika na zajęciach wymienionych w § 7 pkt 2, 3 i 4 o możliwości dalszej rehabilitacji uczestnika w Warsztacie decyduje Rada Programowa.

8. Uczestnik, który przekroczył terminy zawarte w § 7 pkt 2, 3 i 4 bierze udział w zajęciach do czasu zajęcia stanowiska przez Radę Programową.

 

Sankcje wobec uczestnika Warsztatu

§ 8

1. Wobec uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się narusza porządek i dyscyplinę lub inne przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać zastosowane następujące sankcje:

a) udzielenie upomnienia ustnego przez Kierownika Warsztatu w obecności terapeuty prowadzącego;

b) udzielenie nagany przez Kierownika Warsztatu w obecności wszystkich uczestników i kadry Warsztatu;

c) czasowe zawieszenie w prawach uczestnika Warsztatu;

d) dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników WTZ.

 

Nagradzanie uczestników Warsztatu

§ 9

1. Uczestnikowi, który w sposób wzorowy i systematyczny przestrzega ustalonego porządku i dyscypliny w Warsztacie może zostać nagrodzony:

a) pochwałą ustną w obecności uczestników Warsztatu;

b) pochwałą pisemną do rodziców/opiekunów;

c) nagrodą w postaci dyplomu uznania lub w innej formie określonej przez Radę Programową.

2. Nagroda przyznawana jest podczas uroczystości z okazji rocznicy działalności Warsztatu bądź podczas innych wynikających z planu pracy.

3. Nagrodę przyznaje Kierownik Warsztatu na wniosek terapeuty prowadzącego zaopiniowany pozytywnie przez Radę Programową.

 

Skreślenia z listy uczestników Warsztatu

§ 10

1. Uczestnik może być wykreślony z listy uczestników Warsztatu tylko na mocy decyzji Rady Programowej z powodu:

a) przedłożenia przez uczestnika lub opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji z korzystania z usług Warsztatu;

b) podjęcia zatrudnienia;

c) zastosowania przez Radę Programową sankcji określonych w § 8 pkt 1, lit. d;

d) zmiany miejsca zamieszkania, która uniemożliwia dojazd na zajęcia;

e) stanu zdrowia uczestnika wywołującego zachowanie stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie WTZ;

f) przekroczenia terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika na zajęciach wymienionych w § 7 pkt 2, 3 i 4;

g) zajęcia przez Radę Programową stanowiska wyszczególnionego w art. 10a, ust. 5, pkt 1 lub pkt. 2 Ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczącego przyszłości uczestnika, a będącego wynikiem przeprowadzenia:

 • pierwszej oceny kompleksowej realizacji IPRiT (w okresie od 3 do 6 miesięcy od przyjęcia uczestnika do placówki)
 • 3-letniej oceny kompleksowej realizacji IPRiT.

2. Informację o wykreśleniu z listy wraz z uzasadnieniem uczestnik otrzymuje w formie pisemnej.

3. Od decyzji o wydaleniu z placówki przysługuje uczestnikowi możliwość odwołania się do Zarządu I.S.O.N. „Prometeusz” w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu z listy uczestników WTZ. Zarząd I.S.O.N. „Prometeusz” zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisma do Zarządu.

4.  Uczestnik, którego odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd I.S.O.N. „Prometeusz” ma prawo do ponownego przyjęcia do WTZ poza kolejnością.

 

Trening ekonomiczny

§ 11

1. W ramach procesu terapeutycznego dla uczestników mających trudności w zakresie posługiwania się środkami płatniczymi prowadzony jest trening ekonomiczny w zakresie określonym w Indywidualnym Programie Rehabilitacji i Terapii.

2. Trening z zastosowaniem środków płatniczych prowadzony jest wyłącznie w ramach możliwości finansowych placówki.

3. Trening ekonomiczny może odbywać się w trakcie trwania zajęć terapeutycznych w formie bezgotówkowej i w postaci środków finansowych otrzymywanych do dyspozycji uczestnika.

4. Wysokość środków finansowych z treningu ekonomicznego dla każdego uczestnika ustala Rada Programowa Warsztatu z uwzględnieniem § 11 pkt 6 Regulaminu.

5. Wypłata środków finansowych i ich przekazanie instruktorowi realizującemu Indywidualny Program rehabilitacji i Terapii danego uczestnika zostaje udokumentowana formie pisemnej i zatwierdzona przez Kierownika Warsztatu.

6. Uczestnik Warsztatu, który w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

7. Środki finansowe z treningu ekonomicznego mogą być wydatkowane na zakup towarów i usług, biletów do kina, teatru, na koncert, wystawę, itp. opłatę składek członkowskich w organizacjach pozarządowych i na inne ważne cele indywidualne wskazane przez uczestnika i uzgodnione z terapeutą prowadzącym i Kierownikiem Warsztatu oraz mogą stanowić formę oszczędzania na określony cel.

8. Jeśli uczestnik nie jest w stanie sam wskazać swoich potrzeb i podjąć decyzji, szczegółowy sposób wykorzystania tych środków określają wspólnie Kierownik Warsztatu, terapeuta prowadzący lub inny pracownik merytoryczny Warsztatu wskazany przez Kierownika.

9. Poniesione wydatki winny być udokumentowane rachunkiem, paragonem, umową kupna – sprzedaży itp.

10. Dla każdego uczestnika prowadzone jest indywidualne rozliczenie środków przeznaczonych na trening ekonomiczny, które prowadzi instruktor terapii wyznaczony do realizacji Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii tego uczestnika.

 

Zasady dowozu uczestników do Warsztatu

§ 12

1. Do dowozu służbowym samochodem Warsztatu maja prawo uczestnicy z dysfunkcją kończyn dolnych, niewidomi i ociemniali.

2. Uczestnicy z innymi dysfunkcjami niż wymienionymi w pkt 1 dowożeni są do Warsztatu tylko w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z aktualnego złego stanu zdrowia lub wówczas, gdy zamieszkują na trasie przejazdu uczestników wymienionymi w pkt 1 i w samochodzie są wolne miejsca.

3. Kwalifikacji uczestników do transportu pokrywanego ze środków PFRON dokonuje Kierownik Warsztatu w porozumieniu z Radą Programową.

4. Transport uczestnika samochodem Warsztatu może odbywać się tylko wówczas, kiedy istnieje techniczna i organizacyjna możliwość świadczenia tego typu usług.

 Zmiany w Reulaminie w związku z działalnością w warunkach pandemii COVID-19 (Aneks nr 1/2020 Regulaminu Organizacyjnego WTZ)

5. Podczas dowozu będą stosowane ograniczenia adekwatne do przepisów obowiązujących w transporcie publicznym.

 

Rada Programowa Warsztatu

§ 13

1. W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:

a) Kierownik Warsztatu jako Przewodniczący Rady;

b) terapeuci - instruktorzy terapii zajęciowej;

c) psycholog;

d) specjalista ds. rehabilitacji/rehabilitant.

2. W składzie Rady Programowej Warsztatu znajdują się pracownicy merytoryczni zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie WTZ.

3. W przypadku ustania stosunku pracy z pracownikiem będącym zgodnie z Rozporządzeniem członkiem Rady Programowej osoba przyjęta na jego miejsce automatycznie wchodzi w skład Rady Programowej.

4. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby według aktualnych potrzeb.

5. Do zadań Rady Programowej należą:

a) przyjmowanie kandydatów do uczestnictwa w Warsztacie zakwalifikowanych przez Zarząd I.S.O.N. „Prometeusz”;

b) opracowanie i zatwierdzenie Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii dla każdego uczestnika Warsztatu i jego modyfikacja w miarę potrzeb oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację programu;

c) nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywanie oceny indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii przy udziale uczestnika Warsztatu;

d) co najmniej raz w roku dokonywanie okresowej oceny realizacji IPRiT;

e) dokonywanie nie rzadziej niż co trzy lata kompleksowej oceny realizacji IPRiT i zajęcie stanowiska w kwestii osiągniętych przez uczestnika postępów zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji;

f) okresowa ocena współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczestnika;

g) ustalanie składów osobowych poszczególnych grup terapeutycznych;

h) określanie zasad dysponowania środkami finansowymi związanymi z treningiem ekonomicznym oraz ich przeznaczenia dla poszczególnych uczestników;

i) podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestników z listy Warsztatu;

j) stosowanie sankcji wymienionych w § 8 Regulaminu;

k) prognozowanie o możliwości podjęcia przez uczestnika zatrudnienia po zakończeniu stażu zawodowego i zdecydowanie na tej podstawie o wykreśleniu lub pozostawieniu uczestnika na liście WTZ do czasu ukończeniu stażu.

6. Decyzje w Radzie Programowej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydującym głosem jest głos Przewodniczącego Rady – Kierownika Warsztatu.

7. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Programowej Kierownika, funkcję Przewodniczącego Rady pełni Członek Rady wybrany z pośród niej większością głosów.

 

Struktura organizacyjna Warsztatu

§ 14

1. W Warsztacie obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

2. Warsztatem kieruje Kierownik, który nim zarządza i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Kierownik Warsztatu podlega bezpośrednio Zarządowi Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie.

4. Strukturę Warsztatu tworzą jednoosobowe stanowiska pracy dostosowane do jego zadań i obowiązków, podległe bezpośrednio Kierownikowi Warsztatu.

5. Pracownicy placówki wykonują prace na podstawie zakresów obowiązków do umowy o pracę.

 

 

Uprawnienia do podejmowania decyzji i podpisywania korespondencji

§ 15

1. Do uprawnień Kierownika Warsztatu należy:

a) dobór kandydatów do pracy w Warsztacie i wnioskowanie o ich zatrudnienie;

b) wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników;

c) decydowanie o sposobie wykonywania zadań Warsztatu;

d) decydowanie o terminie przerwy wakacyjnej uczestników i urlopach pracowników;

e) organizacja pracy i jej podział w podległej jednostce;

f) opracowanie planu finansowego Warsztatu na dany rok kalendarzowy i wydatkowanie środków finansowych na działalność placówki;

g) podpisywanie korespondencji Warsztatu;

h) udzielanie upoważnień do załatwiania określonych spraw podległym pracownikom;

i) ustalanie składu dokumentacji znajdującej się w teczkach osobowych uczestników zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie WTZ;

j) reprezentowanie Warsztatu na zewnątrz;

k) kształtowanie wizerunku Warsztatu i propagowanie jego działań.

2. Pozostali pracownicy Warsztatu:

a) parafują opracowane przez siebie pisma i materiały;

b) podejmują decyzje w granicach wynikających z indywidualnego zakresu czynności i upoważnienia udzielonego przez Kierownika Warsztatu.

3. Pisma wysyłane są na zewnątrz Warsztatu na blankietach firmowych Warsztatu lub z pieczątką Warsztatu.

4. Kopie tych pism pozostają w dokumentacji prowadzonych spraw.

5. Kierownik może udzielać informacji związanych z zakresem działania Warsztatu.

6. Pozostali pracownicy mogą jedynie informować uczestników Warsztatu, ich rodziców i opiekunów prawnych o postępach w rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej w Warsztacie.

7. Każdy pracownik, który rażąco narusza przepisy obowiązujące w Warsztacie, lub działa na szkodę Warsztatu i Pracodawcy naraża się na konsekwencje wynikające z Kodeksu Pracy.

 

Sprzedaż produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu

§ 16

1. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatu w ramach realizowanego IPRiT przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami Warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.

 

Współpraca ze środowiskiem

§ 17

1. W zakresie realizacji swoich zadań ustawowych Warsztat współpracuje z placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz firmami i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki.

2. Środowisko rodzinne zobowiązane jest współpracować z kadrą placówki w zakresie określonym w IPRiT.

 

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Wszystkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

2. Niniejszy Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. „Prometeusz” w Chełmie wchodzi w życie z dniem 02.02.2016 r.

3. Przestaje obowiązywać Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej przy I.S.O.N. „Prometeusz” w Chełmie z dnia 31.05.2012r.

 

 

Zatwierdził dn. 01.02.2016

Zarząd I.S.O.N. „Prometeusz”

Ostatnio dodane

Zawody w Mszannie

W dniu 11 czerwca 2021 nasze Stowarzyszenie zorganizowało Integracyjne Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych w Mszannie. I miejsce zajęła Ania Karaś, II miejsce - Jacek Watrakiewicz - III miejsce zajął Piotrek...

Piknik nad zalewem

Piękna pogoda i zalew Żółtańce!!!  

Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy za wsparcie!

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować - Pani Stanisławie Matyszczak - mamie naszej uczestniczki Ani za wsparcie naszej działalności. Pani Stanisława od wielu lat organizuje zbiórkę artykułów żywnościowych dla naszej placówki. Również i...

Polecane witryny

Powiększysz czytany tekst wciskanymi jednocześnie klawiszami "ctrl" i "+", pomniejszysz tekst wciskając razem "ctrl" i "-"

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć i treści zabronione.